1. Dades identificatives del titular de la web


La pàgina Web “ SOLUTIA ADVOCATS, COM” és titularitat de l’empresa SOLUTIA ADVOCATS, SLNE, i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligació d’Informació a l’usuari contemplada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Raó Social: SOLUTIA ADVOCATS, SLNE

Domicili social: C/ Roger de Lluria 86, 1º.1ª· 08009 de Barcelona

C.I.F Nº: B64461304

Telèfon: (+34) 93 4575501

Correu electrònic: Contacta aquí

2. Condicions d’utilització


L’usuari es compromet al fet que, als apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir als mateixos, facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionats al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. SOLUTIA ADVOCATS, no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

3. Política de privadesa 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a aquest Website, o qualsevol un altre facilitat a SOLUTIA ADVOCATS per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers titularitat de SOLUTIA ADVOCATS, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-ho informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb SOLUTIA ADVOCATS. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de dita mitjana. SOLUTIA ADVOCATS, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SOLUTIA ADVOCATS el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot a qualsevol moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, Raó Social: SOLUTIA ADVOCATS o Contacta aquí.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de solutia.com per realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per solutia.com, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot caso les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebre el newsletter de la pàgina web.

SOLUTIA ADVOCATS informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a la disposició de terceres persones i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.


Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquesta web.
Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.


Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.


Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Enllaços.


Pels enllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. Llei Aplicable i Jurisdicció


Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació de les mateixes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent.

En tot cas, t’informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça d’Internet:  https://webgate

No obstant això, previ a procedir a utilitzar aquest mitjà posem a la teva disposició la següent adreça de correu electrònic Contacta aquí perquè ens facis arribar les teves possibles queixes o controvèrsies.

5. Territori d’aplicació per al servei


L’àmbit d’aplicació dels serveis que s’ofereixen cobreix: Espanya.

Data d’actualització:………2018


m.garcia@solutiaadvocats.com

93 457 55 01